Tham gia giới thiệu quảng bá tại các sự kiện triển lảm, hội chợ 06/08/2015