Hoạt động khảo sát tuyến du lịch trong tỉnh 06/08/2015